You are here: صفحه اصلی
خدمات ارزش افزوده

خدمات ارزش افزوده چیست؟

خدماتی ارزش افزوده امروزه به گستردگی واژه صنعت ارتباطات می باشد. این خدمات شامل تمامی سرویس هایی که فراتر از تماس تلفنی و فکس در حوزه ارتباطات ارائه می شود، می باشد. به عبارت دیگر، خدماتی که با استفاده از بستر مخابراتی، ارزش افزوده ای به سرویس های موجود می افزاید در زمره خدمات ارزش افزوده می باشد.

خدمات ارزش افزوده

به عنوان نمونه در صنعت مخابرات موبایل، خدماتی که مشترک را به استفاده بیشتر از تلفن همراه تشویق می کند، خدمات ارزش افزوده موبایل نامیده می شود. خدماتی چون سرویس پیام کوتاه، سرویس پیام چند رسانه ای و سرویس های دیتا از این جمله می باشند. در سال های اخیر گسترش جغرافیایی شبکه های تلفن همراه و همچنین افزایش ضریب نفوز این شبکه ها، رشد بازار در این صنعت را به همراه داشته است.